Hồ sơ công ty Huyện Pác Nặm Bắc Cạn

Tìm thấy 102 kết quả (0.0029 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN PÁC NẶM- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY L

Mã số thuế: 4700262689-003

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 20/02/2017 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

Đại diện: Nguyễn Văn Trà

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM GIÓA DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700264076

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 18/09/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện: Hoàng Văn Vỵ

Điện thoại: Xem chi tiết


TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700263932

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 06/09/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Cooc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện: Lê Thị Nghi

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHáNH VậT Tư NôNG NGHIệP HUYệN PáC NặM - CôNG TY CP VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP BắC KạN

Mã số thuế: 4700113341-014

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 27/07/2016 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Đông Lẻo - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện: Lương Thanh Vân

Điện thoại: Xem chi tiết


TRườNG MầM NON CAO TâN

Mã số thuế: 4700261928

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 04/04/2016 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện: Mã THị OEN

Điện thoại: N/A


TRườNG TIểU HọC CAO TâN

Mã số thuế: 4700261910

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 04/04/2016 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện: MA VăN AN

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT THCS CAO TâN

Mã số thuế: 4700261903

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 04/04/2016 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện: DươNG VăN THIêM

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT TH CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261886

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 03/04/2016 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện: NGUYễN ĐìNH HOàN

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT THCS CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261893

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 03/04/2016 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện: Cù NGọC HằNG

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261879

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 03/04/2016 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: THôN Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện: PHạM THị THANH DUNG

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Quang Linh

Mã số thuế: 4700261685

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 22/03/2016 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Pác Liển - Xã Nghiên Loan - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện: Lê Thị Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường mầm non xuân la

Mã số thuế: 4700256910

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 22/04/2015 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Xã Xuân La - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện: Trương Thu Hằng

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Pác Nặm

Mã số thuế: 4700256942

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 22/04/2015 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Nà Coóc - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện: Quach Xuân Giai

Điện thoại: N/A


TRườNG PHổ THôNG DâN TộC BáN TRú TRUNG HọC Cơ Sở XUâN LA

Mã số thuế: 4700253684

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 17/09/2014 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện: Phùng Anh Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


HợP TáC Xã VậN TảI PáC NặM

Mã số thuế: 4700253652

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 15/09/2014 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện: Đin Viết Luân

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Xuân La

Mã số thuế: 4700253589

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 09/09/2014 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện: Triệu Văn Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu học Nghiên Loan II

Mã số thuế: 4700253483

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 18/08/2014 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Khuổi ún - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung Học Cơ Sở Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700250771

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 08/06/2014 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Phai Khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Mầm Non Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700249670

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 01/06/2014 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Phai khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700249688

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 01/06/2014 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Phai Khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện:

Điện thoại: N/A